Ehitustegevuse juhtimine

Vajate pädevat organisaatorit ja juhti, kes tagab Teile ehitusel vajalikud ressursid, sõlmib lepingud ja tagab kvaliteetse töö?

ehitustegevuse juhtimine

Pakume ehitustegevuse juhtimise teenust, mis aitab Teil õnnestuda tulemuse saavutamisel ning hõlmab alljärgnevaid tegevusi:

  • HINNANG PROJEKTILE – Tutvub ehitusprojektiga, hankedokumentide ja muu asjakohasega. Hindab ehitusprojektist lähtudes pakkumise mahu ning küsib hinnapakkumise vajalike materjalide, seadmete ja alltöövõtutööde kohta. Määratleb võimalikud halduskulud, kasumi ja riskitaseme ning koostab pakkumishinna. Komplekteerib ja vormistab lõpliku ehituspakkumise.
  • EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU SõLMIMINE – Koostab ehitustööde teostamise töökava ( sh. aga mitte ainult tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja ehitustööde eesmärk-eelarve. Tööprojekti puudumisel tellib selle.
  • JUHTIMISMEESKONNA KOMPLEKTEERIMINE – Komplekteerib ehitusobjekti vajalike ressurssidega (sh mehhanismid, materjalid, tööjõud, energia jne). Määrab objekti juhtimismeeskonna liikmete tööülesanded ja vastutuse ulatuse.
  • LEPINGUTE SÕLMIMINE – Korraldab vajalikud ehitusmaterjalide, seadmete, transpordivahendite, ehitusmehhanismide ja alltöövõtutööde hanked ning sõlmib lepingud.
  • HANGETE KORRALDAMINE – Tellib või koostab tootejoonised, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse. Hangib ja/või tellib vajalikud ehitustooted, korraldab nende vastuvõtu ja ladustamise.
  • EHITUSTÖÖDE KORRALDAMINE – Korraldab ja koordineerib ehitustöid kooskõlas tööde ajagraafikuga ja projekti eesmärk-eelarvega. Oskab kasutada ehitise infomudelit (BIM). Tagab ehitusplatsil töötervishoiu- ja tööohutusnõuete, keskkonnaohutuse nõuete täitmise ja ehitusplatsi üldise korrashoiu. Tagab jooksvalt ehitustööde nõuetekohase dokumenteerimise (sh kaetavate tööde aktid), ehitustööde lepingule ja ehitusprojektile vastavuse ning ehitusnormide ja kvaliteedinõuete täitmise. Vajadusel viib läbi ehitusnõupidamisi.
  • KVALITEEDIKONTROLL – Korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli ja vajalike mõõdistustööde tegemise.
  • TEOSTUSJOONISTE TAGAMINE – Koostab või tellib objekti üleandmiseks vajalikud dokumendid, nt teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsiooni, hooldus- ja kasutusjuhendid jms.
  • ÜLEANDMINE – Korraldab objekti üleandmise, sh organiseerib vastavad kasutuskoolitused.
  • KASUTUSVALMIDUS – Esitab kasutusloa ja lõpliku kasutusvalmiduse teatise.

Pakume nii ehitusjuhtimist kui ehitustegevuse juhtimist ning omame vastavaid majandustegevuse registreeringuid – ehitusjuhtimine EEH010506 , ehitustegevuse juhtimine EEH009621

Küsi pakkumist >>>